GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Phú Hòa - Ninh Quang - Ninh Hòa -Khánh Hòa

Email:  c2qtrung.nh@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: 0258 3641 143

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Giới thiệu khái quát:

          Trường Trung học cơ sở Quang Trung được thành lập từ năm 1992, thu nhận học sinh trên địa bàn ba xã Ninh Quang, Ninh Hưng, Ninh Bình với 1539 học sinh/35 lớp. Đến nay, nhà trường được chia tách chỉ còn nhận học sinh trên địa bàn xã Ninh Quang. Nhà trường được đầu tư xây dựng năm 1998 với 20 phòng học, khối hành chính, phòng bộ môn, nhà đa năng.

        Nhà trường đã xây dựng một môi trường sư phạm chuẩn mực, ở đó học sinh được quan tâm và thực hiện các điều kiện đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện: Học sinh luôn được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu, chương trình, phương pháp học tập và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, qui định trong Điều lệ nhà trường và Thông tư 58 hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh THCS; học sinh được đảm bảo các chế độ chính sách và chăm sóc sức khoẻ định kì theo quy định của y tế học đường, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao và đảm bảo an toàn trong trường học; học sinh được tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm, thái độ hợp tác. Mọi quyền lợi của  học sinh luôn được đảm bảo, tạo điều kiện giúp học sinh tu dưỡng, rèn luyện và học tập đạt kết quả tốt.

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

   Tổng số: 44/28 nữ - Trong đó:

            - Cán bộ quản lý: 02/0 nữ

            - Tổng phụ trách Đội: 1/0 nữ                      Chuyên trách bổ túc: 1/0 nữ

            - Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 31/21 nữ. Trong đó:

+ Đạt chuẩn đào tạo: 31/21 nữ.      - Tỉ lệ: 100%.

+ Trên chuẩn:            21/13 nữ.       - Tỉ lệ: 67,7%.

            - Nhân viên hành chính: 09/07 nữ. Trong đó:

+ Kế toán: 01/01 nữ;     + Thư viện: 01/01 nữ;    + Văn thư: 01/01 nữ;

+ Phục vụ: 02/02 nữ;    + Bảo vệ: 02/0 nữ;          + Y tế: 01/01 nữ;

+ Thiết bị: 01/01 nữ.

            - Trường có 01 chi bộ với 12/3 nữ đảng viên. Tỉ lệ: 25,5%.

3. Cơ sở vật chất:

- Tổng số phòng học: 20 phòng.

- Số phòng chức năng: 04 phòng (02 phòng thiết bị, 02 phòng dạy tin, 01 nhà đa năng).

- Số bàn ghế cho học sinh: 372 bộ (loại 2 chỗ ngồi).

- Trang thiết bị phục vụ dạy học: tạm đủ để hoạt động, gồm: đồ dùng dạy học, các phương tiện nghe nhìn.

- Công trình vệ sinh học sinh: đủ phục vụ gồm 2 khu vực dành riêng cho nam, nữ

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục, chú trọng việc đổi mới công tác dạy học.

3. Đổi mới quản lý giáo dục. Tổ chức thành công dạy học 2 buổi/ngày

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

5. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất.

Ban giám hiệu Trường THCS QUANG TRUNG