HOẠT ĐỘNG VỆ SINH ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ


CÁC BẠN HỌC SINH THẮP NÉN HƯƠNG TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ