Ngày 28/11/2020, tổ Khoa Học Xã Hội tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề "BIỂN ĐẢO QUÊN HƯƠNG"