Wednesday, 12/08/2020 - 02:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Trung
BAO CAO TONG KET 2016 - 2017
Hiệu lực:
Ngày ban hành:20/05/2017
Ngày hiệu lực:
BAO CAO TONG KET 2016 - 2017
20/05/2017 Lượt xem 91

 

Phần một:

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thực hiện công văn số 266/PGDĐT-THTĐ ngày 05/5/2017 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Ninh Hòa về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017,

Trường THCS Quang Trung báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 với những nội dung chính sau:

Tổng số lớp:                 18

Tổng số học sinh:       692/336 học sinh

Tổng số công chức, viên chức, nhân viên đơn vị:   47

 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản chỉ đạo của các cấp, chú trọng các biện pháp thực hiện có kết quả chương trình hành động  thực hiện có kết quả nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tham mưu với cấp ủy Đảng địa phương xây dựng định hướng phát triển giáo dục ở địa phương giai đoạn 2016-2020 vơi snhwngx biện pháp thiết thực, cụ thể.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: đơn vị tiến hành đăng kí cho tất cả các thành viên trong hội đồng thông qua nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, có kiểm tra đánh giá việc thực hiện; Mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên không ngừng rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, nâng cao ý thức trách nhiệm và chú ý tính hiệu quả khi thực hiện công tác được giao gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

II.  CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

- Việc thực hiện giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý; quy định công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Tình hình và kết quả đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ. Cụ thể như xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ, tổ chức các chuyên đề, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh.

- Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Cụ thể đơn vị đã thực hiện:

+ Sử dụng phần mềm quản lý học tập của học sinh, quản lý giáo viên, quản lí tài chính, quản lý thư viện trường học, quản lý công tác phổ cập giáo dục, quản lý văn bằng.

+ Kết nối Internet cho khối hành chánh làm việc và các máy phòng tin học để phục vụ dạy - học theo qui định chương trình và đảm bảo công tác thông tin hai chiều.

- Tình hình và kết quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch đẹp trong và ngoài nhà trường, xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội, phòng chống đuối nước trong học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền ở trong đơn vị và ngoài xã hội thông qua việc phối kết hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục học sinh, đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

- Việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác văn thư, lưu trữ; việc thực hiện các khoản thu trong năm học và đồng phục học sinh được thực hiện một cách công khai và thường xuyên thông qua các cuộc họp Hội đồng và bảng niêm yết.

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC

1. Nhiệm vụ chung của các cấp học

- Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình hình tiếp tục triển khai các cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

+ Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thế cán bộ giáo viên và học sinh, có kế hoạch thực hiện, sơ kết tổng kết công tác thực hiện tại đơn vị: toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia viết bài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo một trong ba nội dung nêu trên.

+ Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo": thể hiện qua việc nâng cao học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các phong trào, các hoạt động giáo dục ở đơn vị.

+ Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”: thông qua việc kiểm tra, đánh giá học sinh, thực hiện quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8; Kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch 1082/KH-SGDĐT ngày 10/9/2014 của Sở GDĐT về triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kế hoạch số 529a/KH-PGDĐT ngày 15/9/2014 của Phòng GDĐT Triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Ninh Hòa thông qua đợt sinh hoạt chính trị hè và các buổi sinh hoạt hội đồng tại đơn vị.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục trung học: Giữ vững danh hiệu xã Ninh Quang đạt chuẩn quốc gia về phổ cập năm 2016.

- Công tác giáo dục học sinh về đạo đức, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, chấp hành luật pháp và các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường...;

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ giáo viên, học sinh, thực hiện các sinh hoạt chủ đề, chủ điểm hàng tháng như kỉ niệm ngày 15/10, 20/10, 20/11, 22/12, 08/3, 26/3. . .

+ Tiếp tục đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.

+ Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp thông qua các giờ chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa do các tổ chuyên môn đảm nhận. Trong năm đã tổ chức 08 buổi sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức chuyên đề trong buổi chào cờ 12 lượt bao gồm các chủ đề khác nhau như: tuyên truyền phòng chống bệnh cúm A, sốt xuất huyết, bệnh cong vẹo cột sống, an toàn giao thông, kỷ niệm ngày học sinh - sinh viên.

- Các hoạt động khuyến học: Tham gia tích cực hội khuyến học xã Ninh Quang, thành lập Hội khuyến học trong nhà trường và phát huy vai trò của chi hội.

- Tình hình đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chí về giáo dục và đào tạo góp phần thực hiện nhiệm vụ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: hàng năm nhà trường vận động kinh phí đóng góp của Hội cha mẹ học sinh để cải tạo, nâng cấp phòng máy phục vụ cho việc dạy - học môn Tin học trong nhà trường và các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học.

- Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia lần 2 vào năm 2012, công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 vào năm 2014; thư viện trường học đạt chuẩn; có kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm: Giáo dục trung học

- Việc chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học đáp ứng yêu cầu và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị: Vào đầu năm học, từng bộ phận và tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể phù hợp đặt thù công việc, môn học theo chỉ đạo chung của các cấp.

- Việc triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học: hoạt động chuyên môn như cải tiến sinh hoạt tổ, nhóm, cụm chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy và học.

- Triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục: đổi mới cách kiểm tra, đánh giá; triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; thực hiện giảm tải chương trình giáo dục phổ thông... Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên: tổ chức hội thảo, thao giảng, báo cáo chuyên đề và dự giờ thăm lớp.

- Chú trọng tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng. Tăng cường việc bồi dưỡng nâng cao tay nghề của giáo viên giảng dạy anh văn ở đơn vị.

- Duy trì Công tác phổ cập giáo dục ở đơn vị tiếp tục giữ vững địa phương đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS;  đảm bảo kế hoạch và giữ vững các tiêu chuẩn việc xây dựng trường chuẩn quốc gia;

- Đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông thiết thực, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương: hàng năm nhà trường phối kết hợp với Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa tổ chức hướng nghiệp cho học sinh lớp 9; phối kết hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 8 học nghề tại trung tâm.

-  Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Duy trì 01 lớp 6 với 38 học sinh; 01 lớp 7 với 39 học sinh; 01 lớp 8 với 37 học sinh và 02 lớp 9 với 81 học sinh trong việc tổ chức dạy 2 buổi trên ngày, có sơ kết việc thực hiện đồng thời rút kinh nghiệm trong việc nhân rộng mô hình này ở đơn vị.

- Tình hình quản lý việc dạy thêm, học thêm: theo 1242/SGD-ĐT-GDTrH ngày 16/10/2013 của Sở Giáo dục về việc Hướng dẫn thực hiện hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Hiệu quả cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học và dạy học thông qua di sản; việc đưa tài liệu địa phương vào giảng dạy ở nhà trường: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo chuyên môn của cấp trên, triển khai đến tổ chuyên môn, giáo viên trong việc đưa tài liệu địa phương vào giảng dạy.

- Tỉ lệ huy động học sinh (lớp 6) đạt 100%; Tỉ lệ học sinh bỏ học trong năm là 0,41%, những giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học: Nhà trường đã phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh và lãnh đạo địa phương đến động viên gia đình cho con em tiếp tục đến lớp. Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.

3. Về chăm lo, bồi dưỡng, đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Việc tổ chức quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo triển khai các hoạt động đổi mới của ngành: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục: hằng năm, nhà trường ra kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo công tác giáo dục pháp luật, từ đó có kế hoạch cụ thể đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp, sinh hoạt dưới cờ và thực hiện lồng ghép trong chương tình dạy học chính khóa môn Giáo dục công dân.

- Việc thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thông qua sinh hoạt chuyên môn, công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

- Việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

- Kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới: khuyến khích giáo viên tự học tự rèn nâng cao trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu thực tế.

- Tình hình và kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tình hình triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng: được thực hiện công khai, minh bạch.

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: nhà trường luôn thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tình hình thực hiện và kết quả, hiệu quả của công tác bồi dưỡng thường xuyên trong nhà trường: Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm, có kế hoạch thực hiện cụ thể. Định kỳ báo cáo tổng hợp kết quả lên cấp trên.

- Số lượng, họ và tên, chức vụ các cá nhân tham gia các lớp học nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệm vụ...

1. Ông Lê Văn Điệt - Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên giảng dạy môn Thể dục - Đang tham gia học lớp Trung cấp Chính trị và lớp Bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục.

2. Ông Võ Duy Phong - Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên giảng dạy môn Lịch Sử - Đang tham gia học lớp Bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục.

4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

- Tình hình thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; sử dụng và quản lý ngân sách được cấp; xã hội hóa giáo dục: Đảm bảo thực hiện cơ chế khoán chi, tăng cường tiết kiệm và cân đối cơ cấu chi ngân sách, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn - nhất là tăng cường các điều kiện phục vụ trực tiếp công tác dạy - học và nâng cao một bước đời sống cán bộ, giáo viên. Bước đầu đạt kết quả khá tốt, đảm bảo cân đối các hoạt động đồng thời khích lệ, động viên tinh thần làm việc của đội ngũ.

- Việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và công nghệ thông tin: hàng năm nhà trường luôn chú trọng đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý học sinh, giáo viên; phần mềm kế toán; phần mềm thiết bị, .....

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Nhà trường cơ bản đảm bảo các hoạt động giáo dục với kết quả khá tốt, nhất là chú ý đến việc xây dựng đội ngũ, tăng cường công tác giáo dục học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp có chuyển biến mạnh mẽ.

- Những hạn chế, yếu kém. Phong trào mũi nhọn chưa đạt kết quả nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Nguyên nhân thành công: Thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn thể Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Có sự phối kết hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

2. Hạn chế, tồn tại.

Tác động không tốt ngoài xã hội ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường như trẻ em ngoài nhà trường cấu kết với một số học sinh trong trường lêu lỏng, trốn học, nói dối với thầy cô, người lớn.

Một số Cha mẹ học sinh chưa thật sự quan tâm đến việc học hành của con em mình, có tư tưởng khoán trắng cho nhà trường, mặc dù Giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đã có nhiều biện pháp giáo dục nhưng hiệu quả chưa cao.

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Trên cơ sở quán triệt các văn bản hướng dẫn thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục - Đào tạo Khánh Hòa và Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã  Ninh Hòa,

Căn cứ vào thực trạng giáo dục của xã Ninh Quang, trường THCS Quang Trung xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. QUI MÔ PHÁT TRIỂN:

1. Tình hình trường, lớp, HS:

Năm học 2017-2018, toàn trường có 619/307 nữ được biên chế thành 18 lớp (so với cùng kì năm trước giảm 42 học sinh), cụ thể :

Khối 6: 133/60/ 4 lớp             Khối 7: 159/75/ 4lớp

Khối 8: 152/78/ 5 lớp             Khối 9: 175/86/ 5 lớp

2. Cán bộ - Giáo viên, nhân viên:   Tổng số:47/30 nữ -  Trong đó:

- Cán bộ quản lý:          02     

- Tổng phụ trách Đội: 1/0.                 Chuyên trách bổ túc:1/0

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy:        34 /23 nữ . Trong đó:

+ Đạt chuẩn đào tạo: 34 /23 nữ.       - Tỉ lệ :100%.

+ Trên chuẩn:            22/13 nữ.         - Tỉ lệ: 61,7%.

- Nhân viên hành chính: 09/7 nữ. Chia ra:

+ Kế toán: 1/1 nữ ; + Thư viện: 1/1 nữ ; + Văn thư: 1/1 nữ ;

+ Phục vụ: 2/2 nữ ; + Bảo vệ: 2/0 nữ      + Y tế: 1/1          + Chuyên trách thiết bị: 01/1

- Trường có  01 chi bộ và 12/3 nữ đảng viên.  Tỉ lệ: 25,5%.

3. Cơ sở vật chất:

- Tổng số phòng học: 20 phòng.

- Số phòng chức năng: 5 phòng (2 phòng thực hành; 2 phòng dạy tin; 1 nhà đa năng).

- Số bàn ghế cho học sinh: 200 bộ (loại 4 chỗ ngồi).

- Trang thiết bị phục vụ dạy học: tạm đủ để hoạt động, gồm: đồ dùng dạy học, các phương tiện nghe nhìn.

- Công trình vệ sinh học sinh: đủ phục vụ gồm 2 khu vực dành riêng cho nam, nữ.

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Được Đảng, Chính quyền, các Ban ngành, Đoàn thể, Hội CMHS, cùng nhân dân trong toàn xã quan tâm và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

- Các phong trào dạy - học, giáo dục toàn diện cho học sinh được xây dựng tốt nhiều năm trước đây, đã làm nền móng cho các phong trào hoạt động của nhà trường.

2. Khó khăn:

- Hầu hết học sinh trong trường đều xuất phát từ gia đình thuần nông, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mức sống thấp, thiếu ổn định. Một bộ phận không ít phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học và đạo đức của con cái và có  xu hướng khoán trắng cho nhà trường.

- CSVC trường - lớp học, dãy phòng bộ môn đang xuống cấp trầm trọng.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục chú trọng việc đổi mới công tác dạy học.

3. Đổi mới quản lý giáo dục. Tổ chức thành công dạy học 2 buổi/ngày.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

5. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I. TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA NGÀNH:

1. Về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

- Mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên phải rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, nâng cao ý thức trách nhiệm và chú ý  tính hiệu quả khi thực hiện công tác đựơc giao.

- Đối với học sinh: tổ chức cho mỗi Chi đội đăng ký một việc làm cụ thể về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo 5 điều Bác Hồ dạy.

2. Về  tổ chức các phong trào thi đua trong năm học

- Tăng cường giáo dục truyền thống nhà trường - địa phương, Giáo dục kỹ năng sống và ý thức bảo vệ tài sản công, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh.

- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương. Đảm nhận chăm sóc nhà tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ của xã.

- Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Chú trọng công tác trồng và chăm sóc cây trồng và vệ sinh môi trường.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian tươi vui ... tạo không khí phấn khởi cho học sinh yêu quí và gắn bó với trường. Tuyệt đối không để xảy ra các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

- Thầy cô, giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự tích cực, chủ động, sáng tạo và có ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

- Phấn đấu đơn vị đạt danh hiệu “Trường học văn hóa”

3. Về cuộc vận động “Hai không”:

- Phát huy kết quả  thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đồng thời có kế hoạch, biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học, nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh đúng thực chất nhằm chống lưu ban, bỏ học.

- Gắn với nội dung cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo”, ngăn chặn và xử lý  kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo.

II. TẬP TRUNG CHỉ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

1. Nâng cao chất lượng chuyên môn trong đội ngũ Giáo viên:

a) Thực hiện phân phối chương trình, kế hoạch giảng dạy:

Triển khai học tập các văn bản, chỉ thị về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện chuyên môn của các môn học, nhất là việc dạy học theo chủ đề, phát triển năng lực học sinh, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh

b) Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: 

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập bộ môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

- Đối với các môn Khoa học thực nghiệm cần đảm bảo thực hiện đủ các bài thí nghiệm, thực hành đã qui định trong khung chương trình. Đầu tư trang thiết bị cho phòng thực hành và chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên: tổ chức hội thảo, thao giảng, báo cáo chuyên đề và dự giờ thăm lớp.

- Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tổ, cấp trường theo quy định tại Thông tư 21.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Các tổ, nhóm chuyên môn khai thác có hiệu quả các công cụ trình chiếu, soạn và trình bày bài giảng bằng giáo án điện tử.

- BGH, tổ chuyên môn: coi việc chỉ đạo cải tiến phương pháp dạy học là một trong những trọng tâm của công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn, thi đua và tinh chọn đội ngũ.

c) Chỉ đạo tích cực việc đổi mới kiểm tra, đánh giá:

- Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành theo quy định của phân phối chương trình.

- Tổ chức trao đổi giữa các giáo viên trong nhóm bộ môn về kỹ năng ra đề, soạn đáp án kiểm tra bằng hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, bám sát Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo.

- Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra 1 tiết theo đề thống nhất trong phạm vi toàn trường.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục văn hoá, đạo đức và GD toàn diện cho học sinh:

a) Nâng cao chất lượng giáo dục văn hoá:

- Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên Chuẩn kiến thức - kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi và có kế hoạch phân công bồi dưỡng lâu dài từ lớp 7 đến lớp 9 để dự thi các cấp. Đồng thời lập danh sách HS yếu, kém để tiến hành phụ đạo ngay từ đầu năm nhằm giảm tỉ lệ HS lưu ban, bỏ học.

- Rèn năng lực tự học và phương pháp học cho học sinh.

b) Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức:

- Thực hiện tốt chương trình GDCD, chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp: nhằm giúp cho HS có nhận thức đúng đắn, chấp hành pháp luật và thể hiện tình cảm đúng đắn.

- GVCN có trách nhiệm giới thiệu truyền thống nhà trường, thành tích đạt được của nhà trường qua tường giai đoạn, những gương mặt tiêu biểu của các thế hệ Thầy cô giáo và các lớp học sinh khóa trước qua các tiết HĐNG lên lớp.

- Giáo dục động cơ học tập đúng đắn cho HS: học cho mình, học cho đất nước và cho tương lai dân tộc. Giáo dục HS ý chí, lòng tự trọng, sự trung thực, lòng nhân ái và tính nghiêm túc trong làm bài kiểm tra và thi cử.

- Tổ chức tốt các hoạt động các đợt sinh hoạt chủ điểm, hoạt động Đoàn Đội như: 15/10, 20/11, 22/12, 09/01, 26/3, 30/4….nhằm nâng cao nhận thức trong HS.

- Tăng cường GD pháp luật, GD dân số, An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống các bệnh truyền nhiễm, AIDS và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

c) Công tác Hướng nghiệp - Dạy nghề

- Thực hiện tốt chương trình công nghệ ở các khối lớp .

- Thực hiện tốt chương trình hướng nghiệp, tổ chức dạy nghề phổ thông cho HS.

- Coi trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp và định hướng nghề tương lai cho các em HS  thông qua con đường giảng dạy các bộ môn văn hóa.

d) Các mặt công tác khác để nâng cao chất lượng GD toàn diện:

- Chú trọng công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các bộ môn văn hóa.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá như: Câu lạc bộ em yêu khoa học, thi tìm hiểu luật lệ giao thông, kiến thức ANQP, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, GD môi trường, hoạt động văn nghệ, TDTT, hội trại…

- Chú trọng công tác truyền thông giáo dục và bảo vệ sức khoẻ cho GV, HS.

3. Công tác Thư viện - Thiết bị dạy học:

- Đầu tư kinh phí và huy động nguồn kinh phí đóng góp của Hội CMHS, giáo viên, học sinh... để mua sách nghiệp vụ, tham khảo cho giáo viên và học sinh sử dụng. 

- Đăng ký mua các loại báo, tạp chí ...nhằm phục vụ thiết thực nhu cầu thông tin và nâng cao kiến thức phục vụ dạy và học trong giáo viên và học sinh.

- Tổ chức giới thiệu sách mới và báo cáo tác phẩm trong giáo viên và học sinh.

- Đầu tư, bổ sung và sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật

- Mua sắm trang thiết bị, ĐDDH ... đảm bảo được nhu cầu giảng dạy theo chương trình qui định.

- Tổ chức làm và thi ĐDDH cấp trường. Khuyến khích giáo viên hướng dẫn học snh cùng sưu tầm và làm ĐDDH để bổ sung nguồn ĐDDH cho phòng thiết bị nhà trường.

- Bố trí, sắp xếp khoa học và phát huy hiệu quả phòng thiết bị, phòng thực hành, phòng tin học đáp ứng đựơc nhu cầu công tác dạy và học.

- Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện và thiết bị.

4. Công tác phổ cập giáo dục:

- Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Phấn đấu giữ vững đơn vị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu ngành giao 2017-2018:     

                                                +PC/THCS: cho 2 học viên THCS.

+PC/THPT: cho 02 học viên.

                                                + sau XMC : 02 học viên

5. Hoạt động của các tổ chức Đoàn thể:

a) Chi bộ nhà trường: thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo chính quyền, công tác tư tưởng chính trị của đội ngũ; Phát triển đảng viên mới; Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh...

b) Công đoàn: động viên CBGV-CNV hoàn thành nhiệm vụ; Xây dựng tốt các phong trào phụ nữ “Hai giỏi”; Gia đình nhà giáo văn hóa; Xây dựng quĩ khuyến học - khuyến tài, quĩ tương trợ, quĩ tham quan ... và xây dựng qui chế hoạt động.

c) Tổ chức Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên: làm tốt công tác quản lý giáo dục đạo đức, nề nếp, thi đua  trong HS, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục - Đào tạo.

III.  ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

1. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lí, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của các cấp.

- Thực hiện tốt quản lí và đổi mới công tác tài chính, tự chủ về tài chính và thực hiện đúng nguyên tắc, tăng cường tiết kiệm, cân đối kinh phí để phục vụ cho công tác chuyên môn và mua sắm CSVC cải thiện điều kiện làm việc.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục:

- Sử dụng phần mềm quản lý học tập của học sinh, quản lý giáo viên, quản lí tài chính, quản lý thư viện trường học, quản lý công tác phổ cập giáo dục, quản lý văn bằng ...

- Kết nối Internet cho khối hành chánh làm việc và các máy phòng tin học để phục vụ dạy - học theo qui định chương trình và đảm bảo công tác thông tin hai chiều..

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy.

3. Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục đúng tiến độ thời gian:

Đây là một trong những cơ sở để nhà trường lập kế hoạch cải tiến chất lượng và thực hiện công khai đối với xã hội về chất lượng giáo dục .

Trên cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường thực hiện tốt “3 công khai” và “4 kiểm tra”.

4. Kiện toàn hệ thống Ban thanh tra nhân dân, ban kiểm tra chuyên môn:

- Kiện toàn tổ chức Ban kiểm tra chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân. Kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

- Lên lịch tiếp dân vào thứ hai, thứ năm hàng tuần.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác Kiểm tra nội bộ trường học, góp phần giữ vững nề nếp, kĩ cương và đánh giá xếp loại tay nghề đội ngũ.

- Xây dựng biểu điểm và lượng hóa công tác thi đua cho cá nhân và các bộ phận.

- Phát huy công tác dân chủ hóa trường học và tôn trọng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

5. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính:

Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, quản lí tốt hồ sơ cấp phát bằng, đảm bảo thông tin hai chiều... phân công nhiệm vụ cụ thể và nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ nhân viên tổ hành chính.

6. Công tác xã hội hóa giáo dục:

- Tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo và phối hợp với các lực lượng xã hội chăm lo xây dựng CSVC trường học, bàn giải pháp chống học sinh bỏ học, phát huy hiệu quả tổ chức HĐGD xã, Hội CMHS và các tổ chức xã hội nhằm thực hiện “Toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục”.

- Tiếp tục quản lí công tác dạy và học thêm, tăng cường công tác pháp chế và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị và đạo đức, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hóa về trình độ. Chú trọng cả ba mặt: Đánh giá và sắp xếp, Đào tạo và bồi dưỡng, Sử dụng và đãi ngộ.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho GV  đi học để chuẩn hóa trình độ đào tạo và trên chuẩn đào tạo.

- Giới thiệu và cử CBGV có năng lực, có đạo đức là lực lượng kế cận: tham gia học các lớp Quản lý GD do ngành tổ chức.

- Coi trọng công tác phát triển Đảng viên mới. Đẩy mạnh cuộc vận động :“Kỉ cương - tình thương - trách nhiệm”, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa mới. Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Mỗi CBGV-CNV phải quán triệt về nhiệm vụ, quyền hạn của mình và gương mẫu trong việc thực hiện pháp luật, nêu cao tinh thần tận tụy với nghề và thương yêu HS.

- Nghiêm cấm việc ép buộc HS học thêm và kiên quyết xử lí các tiêu cực, gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cữ và ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường…

V. TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Đề cao ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản công. Nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, tiết kiệm điện, nước.

- Xây dựng cảnh quan sư phạm: “Xanh - Sạch - Đẹp”, chú trọng vệ sinh trường sở, trồng và chăm sóc cây trồng, trang trí phòng học.

D. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. Học sinh:

1.1. Về số lượng:

- Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 theo kế hoạch ngành giao 100%.

- Bỏ học: không quá 1,3 % (kể cả bỏ học trong hè).

1.2. Về chất lượng văn hoá: Giỏi: 10% ; Khá: 30% ; T.Bình: 55% ; Yếu: 5 %.

- Lên lớp thẳng:  95 %; Lên lớp sau khi thi lại:  98%. 

- Lưu ban:    1% (kể cả sau khi thi lại).

- Xét đỗ TN/THCS:  98% trở lên

- Tuyển  vào lớp 10:  80% trở lên.

- Hiệu quả đào tạo: 92% .

1.3. Về chất lượng hạnh kiểm: Tốt: 45%; Khá: 40%;  Trung bình: 15 %.

1.4. Về chất lượng các phong trào do cấp trên tổ chức:

- Học sinh giỏi Thị xã:   02 - 03 HS; Tỉnh: 01- 02 HS.

- Văn nghệ: xếp giải ba đến năm toàn đoàn (nếu ngành có tổ chức).

- TDTT: xếp giải ba đến năm toàn đoàn      (nếu ngành có tổ chức).

1.5. Về danh hiệu thi đua của lớp: xây dựng 17/18  lớp đạt lớp Tiên tiến

2. Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên:

2.1. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

- 100% CBGV-CNV hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- 100% GV tham gia hội giảng cấp tổ và cấp trường (miễn GV lớn tuổi ở cấp trường).

- Phấn đấu không có GV xếp loại tay nghề : Yếu - Kém.

- Tổ chức chuyên đề:  2 lần/Tổ/năm (có lưu trữ hồ sơ)

- Chỉ tiêu làm ĐDDH: + 01 ĐD/tổ bộ môn/năm.

+ Sử dụng 100% ĐDDH sẵn có của thiết bị.

- Viết 01 SKKN hoặc đề tài NCKH/GV/năm

- Chỉ tiêu dự giờ:          theo văn bản chỉ đạo của cấp  trên

- Về ứng dụng công nghệ thông tin: mỗi tổ trưởng, tổ phó, giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, có ít nhất 02 tiết dạy của hội giảng hoặc thao giảng do tổ bộ môn hoặc nhà trường tổ chức.

2.2. Về danh hiệu thi đua:

- Cá nhân:       

+ GV giỏi trường đạt: 14 GV. 

+ CSTĐ cơ sở:                         6 CB - GV.

+ CBGV - CNV: đạt 85% LĐTT trở lên.

3. DANH HIỆU THI ĐUA CHUNG CỦA TOÀN TRƯỜNG:

 Trường: TIÊN TIẾN .

- Chi bộ: Trong sạch -Vững mạnh năm 2017.

- Công Đoàn: CĐCS Vững mạnh - Xuất sắc.

- Chi Đoàn: Vững mạnh..

- Liên Đội: Xuất sắc.

- Thư viện trường học: giữ vững thư viện Chuẩn.

Trên đây là những nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp cơ bản, để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018, mỗi CB - GV - CNV và HS cùng với các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường, phải ra sức phấn  đấu thực hiện và quyết tâm giành thắng lợi nhiệm vụ năm học./.                                                                        

                                                                              

Hiệu lực:
Ngày ban hành:20/05/2017
Ngày hiệu lực:
Số, ký hiệu, trích yếu BAO CAO TONG KET 2016 - 2017
Ngày ban hành 20/05/2017
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký Nguyễn Ngọc Lễ
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website